Fraudeverklaring

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat u bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat u bij een schade de juiste en volledige informatie verstrekt. U vertrouwt erop dat wij u bij een schade helpen en uw schade vergoeden. Onze manier van werken gaat uit van dit vertrouwen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld de aanvraag van een verzekering of een schademelding snel en soepel afhandelen.

Fraude

Helaas is er een kleine groep mensen die ons en uw vertrouwen misbruikt. Wij vinden dit niet acceptabel. Samenwerking Glasverzekering NV (SGV) houdt zich actief bezig met de aanpak van fraude. Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude. Wij willen voorkomen dat kwaadwillenden als klant worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Want hoe minder fraude er gepleegd wordt, hoe lager de premie.

Onder fraude verstaan we het opzettelijk misleiden van SGV bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om zo onterecht een verzekeringsdekking, schadevergoeding, prestatie of dienstverlening te krijgen. Zo doelen wij hierbij onder meer op het volgende:

 • Het bewust niet juist beantwoorden van de vragen op het aanvraagformulier.
 • Niet de waarheid vertellen bij een schademelding, bijvoorbeeld over de datum van de schade.
 • Een afgewezen schade nog een keer claimen.

Vermoeden van fraude

Als wij vermoeden dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als we een onderzoek starten hanteren we de gedragsregels die hiervoor gelden. Bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor.

Welke informatie en/of middelen gebruiken wij bij een onderzoek naar een vermoeden van fraude?

 • We kunnen onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, het beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.
 • Digitaal onderzoek kan onderdeel uitmaken van de beoordeling van een vermoeden van fraude bij een verzekeringsaanvraag of een schademelding.
 • We maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen.

Hoe gaan wij om met fraudeurs?

Wanneer wij na onderzoek vaststellen dat er sprake is van fraude, nemen wij maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn:

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een door ons betaalde schadevergoeding terugvorderen.
 • De herstelkosten terugvorderen.
 • De verzekeringsovereenkomst(en) beëindigen.
 • Behandelingskosten, waaronder onderzoekskosten, vorderen.
 • De gegevens van de fraudeur opnemen in het Incidentenregister van SGV.
 • Het feit melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.
 • Het feit melden bij de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Zie ook www.stichtingcis.nl.
 • Voor de gemaakte interne onderzoekskosten een standaard schadevergoeding van € 532,- door SODA terug laten vorderen.
 • Aangifte doen bij de politie.

Waarschuwingslijst

Bij geconstateerde fraude nemen wij de persoonsgegevens van de fraudeur op in het Incidentenregister. Met behulp van dit register ondernemen wij activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van SGV.

Aangifte bij de politie

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen we, volgens het

Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs bij betrokken?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?

Informatie aan de fraudeur

Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over onze beslissing en de maatregelen die wij hebben getroffen.

Coördinator Fraudebeheersing

SGV heeft een externe fraudecoördinator die belast is met fraudebestrijding.

Voorkom misverstanden

Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze fraudeverklaring, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur dan een e-mail ter attentie van Fraudecoördinator SGV. Het e-mailadres is: info@sgv.nl.

Wilt u liever anoniem melden? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoon: 0800 7000.