Privacyverklaring

Samenwerking Glasverzekering NV (SGV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens in principe zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hierop wijzen in de privacyverklaring.

SGV respecteert de privacy van al haar klanten, zakenpartners en werknemers. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering (verwerkingen) van de volgende bedrijfsprocessen:

 • Verzekeringsadministratie;
 • Schademeldingen en -afhandeling;
 • Volmachtadministratie;
 • Financiën en administratie; en
 • Personeelsmanagement.

Voor bovengenoemde verwerkingen zijn onder meer vastgelegd: de controller (is SGV), doelstelling verwerking, grondslag voor verwerking, type verwerkte persoonsgegevens, eventueel betrokken derdepartijen, bewaartermijn en technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van privacy. De processen en systemen die we hierbij gebruiken zijn adequaat beveiligd en er zijn voldoende organisatorische maatregelen ingevoerd om de privacy van personen te beschermen. Onze medewerkers ontvangen trainingen op het gebied van AVG en privacy met als doel op correcte wijze om te gaan met uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

SGV geeft gehoor aan privacyverzoeken van betrokkenen. De volgende rechten bestaan en zijn met de komst van AVG uitgebreid:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u een verzoek heeft met betrekking tot uw privacyrechten verzoeken wij u contact met ons te zoeken via het contactformulier op onze website of een brief te schrijven naar ons postadres. Voordat wij uw verzoek kunnen behandelen, willen wij vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info: veilige-kopie-identiteitsbewijs

Vragen?

SGV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft kunt via de contactgegevens op onze website contact met ons opnemen.