Privacyverklaring

Samenwerking Glasverzekering NV (SGV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

Wij vinden het belangrijk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hierop wijzen in deze privacyverklaring.

SGV respecteert de privacy van al haar klanten, zakenpartners en werknemers. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de waarborging van de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de verzekeringssector en voor de uitvoering (verwerkingen) van de volgende bedrijfsprocessen:

 • Verzekeringsadministratie
 • Schademeldingen en -afhandeling
 • Volmachtadministratie
 • Financiën en administratie
 • Personeelsmanagement

Voor bovengenoemde verwerkingen zijn onder meer vastgelegd: de controller (is SGV), doelstelling verwerking, grondslag voor verwerking, type verwerkte persoonsgegevens, eventueel betrokken derdepartijen, bewaartermijn en technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van privacy. De processen en systemen die we hierbij gebruiken zijn adequaat beveiligd en er zijn voldoende organisatorische maatregelen ingevoerd om de privacy van personen te beschermen. Onze medewerkers ontvangen trainingen op het gebied van AVG en privacy met als doel op correcte wijze om te gaan met uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

SGV geeft gehoor aan privacyverzoeken van betrokkenen. U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Het recht op inzage. Dat is het recht om de eigen persoonsgegevens die SGV verwerkt in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de eigen persoonsgegevens die SGV verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u een verzoek heeft met betrekking tot uw privacyrechten, vragen wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website of door een brief te schrijven naar ons postadres. Voordat wij uw verzoek kunnen behandelen, willen wij vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Hiertoe ontvangen wij met uw verzoek graag een kopie van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info: veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Vragen?

SGV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. De contactgegevens vindt u op onze website: www.samenwerkingglasverzekering.nl. Als u vindt dat wij niet (geheel) in overeenstemming handelen met de AVG, kunt u uw klacht indienen door deze ter attentie van de directie naar ons kantoor te sturen. De klacht wordt dan besproken met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht kunt u dit kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.